Steinar Johansen

Eiendomssalg

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften.

Eiendomskjøpet omhandlet om lag 1,1 millioner dekar, hovedsakelig konsentrert til Østlandet. 750 000 dekar av dette utgjorde produktiv skog.

Stortinget gjorde kjøpet mulig gjennom vedtak om finansiering. 

Oppkjøpet forutsatte salg av spredte skogeiendommer som Statskog eide fra før, med mulighet for effektiv arrondering. Arronderingssalget skjer etter kriterier vedtatt i foretaksmøtet.

I statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget en åpning for at Statskog kunne utvide det pågående arronderings salget med inntil 150 000 dekar der dette gir arronderingsmessig gevinst for foretaket.

Arronderingssalget startet i 2011 og er planlagt fullført i 2020. Ved utgangen av 2016 var det solgt 440 000 dekar. Konsesjonsbehandling gjenstår fortsatt for en del av disse eiendommene. 

70 prosent av eiendommene er solgt til kjøpere i samme kommune, 11 prosent er solgt til Miljødirektoratet og 7 prosent til kommuner. 12 prosent av eiendommene er solgt til kjøpere utenfor kommunen der eiendommen ligger. De fleste av disse er jord- og skogbrukere i nabokommunen til den kommunen der eiendommen ligger.

Neste tidspunkt for annonsering av eiendommer er 29. september 2017.