Steinar Johansen

Eiendomssalg

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften.

Statskog kjøpte selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Eiendomskjøpet omhandlet om lag 1,1 millioner dekar, hovedsakelig konsentrert til Østlandet. 750 000 dekar av dette utgjorde produktiv skog.

Stortinget gjorde kjøpet mulig gjennom vedtak om finansiering. 

Oppkjøpet forutsatte salg av spredte skogeiendommer som Statskog eide fra før, med mulighet for effektiv arrondering.

Kriterier for salget

Arronderingssalget skjer etter kriterier vedtatt i foretaksmøtet:

  • Nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift. 
  • Eiendommene selges til markedspris gjennom budgivning. Statskog skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene. 
  • Eiendommene drives på ordinært vis fram til salget finner sted. 
  • Miljødirektoratet gjøres kjent med de skogeiendommene som skal selges før de legges ut for salg, for å kunne anvende disse til vern eller makeskifte knyttet til vern av private skogeiendommer. Miljødirektoratets behov for skogteiger til vern eller makeskifte skal ikke påvirke hvilke skogteiger Statskog SF legger ut for salg, eller forsinke salgsprosessen eller inntektene til Statskog SF. Utover dette skal kriteriene forstås slik at Miljødirektoratet får en forkjøpsrett på markedsmessige vilkår. 
  • Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2 skal det gjøres klart for kjøper at eventuelle eksisterende rettigheter til skogteigen ikke blir berørt av salget og at Statskog ikke kan ta ansvar for eventuelle ulemper dette vil medføre for kjøper i framtiden. 

Utvidet arronderingssalg

I statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget en åpning for at Statskog kunne utvide det pågående arronderingssalget med inntil 150 000 dekar der dette gir arronderingsmessig gevinst for foretaket.

Arronderingssalget startet i 2011 og er planlagt fullført i 2020. Rammene for salget er fastsatt i ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai 2011 og 11. januar 2016. 

Solgte eiendommer og kjøpergrupper

Ved utgangen av november 2017 var det solgt ca. 455 000 dekar. Konsesjonsbehandling gjenstår for en del av disse eiendommene.   

Det er kun et fåtall av kjøperne, foruten kommuner og Miljødirektoratet, som ikke er jord- og skogbrukere i kommunen eller i nabokommunen der salgseiendommen ligger. Dersom vi tar hensyn til at de aller fleste i gruppen «andre» (se pdf)  er jord- og skogbrukere i nabokommunen til den solgte eiendommen,  har om lag 80 prosent av arealene havnet på lokale, private hender.  

Grafisk fremstilling av kjøpergruppene (pdf)


Om salg av spesifikke eiendommer

Hver vår og høst legges nye eiendommer ut for salg. Neste tidspunkt for annonsering av eiendommer er 4. mai 2018. 

Statskog selger i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men vi forbeholder oss retten til å godta eller forkaste ethvert bud.

Alle eiendommene har en egen salgsansvarlig. Disse er ført opp med telefonnummer og e-postadresse i salgsoppgavene og på informasjonssiden for den enkelte eiendom. Ved interesse og/eller spørsmål, ta gjerne kontakt med salgsansvarlig.