Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Skogbruk > Varaldskogen - flerbruksplan og skogforvaltning
Finnskogen Foto: Torkel Skoglund

Varaldskogen - flerbruksplan og skogforvaltning

Som en del av arbeidet med landskapsplaner for større områder med produktiv skog, ønsker vi å gi god tilgang på skog- og flerbruksinformasjon for alle interessentene rundt Varaldskogen.
​​Varaldskogen ligger i grensetraktene mot Sverige, i Kongsvinger kommune, lengst nord og øst på Austmarka som utgjør den søndre delen av Finnskogen. Her er Statskog den største grunneieren. Dette er et biologisk, kulturelt og historisk interessant område i tillegg til at det er viktig område for aktiv skogsdrift. I flere århundre har Varaldskogen vært et naturlig sted for skogsdrift og det er det også i dag. Varaldskogen forvaltes slik at hensynet til økologi, økonomi og sosiale interesser balanseres.

Skogarealet

Om lag to tredjedeler av eiendommen, ca. 62 000 av rundt 90 000 dekar, består av produktiv skog. Særkilampi naturreservat utgjør 4 800 dekar. 

Miljø og flerbrukshensyn


Figur: Andelen interesseområdene utgjør av det produktive skogarealet​

Hensyn til biologisk mangfold
Livsløpstrær settes igjen for å bidra til at det finnes gamle og grove trær spredt i skogen. Livsløpstrærne er også et viktig livsmiljø for mange arter. Arealet er økende og de utgjør i dag 63 dekar. Nøkkelbiotoper er et område i skogen som består av ett eller flere livsmiljø. Et livsmiljø er et sted som har miljøkvaliteter som er viktige for truede arter. Nøkkelbiotoper utgjør 811 dekar og hensynsområder 403 dekar.

Friluftsliv og kultur
Områder som er viktige for friluftsliv utgjør 216 dekar. Dette er i hovedsak av stier og husvære. Kulturminner utgjør 949 dekar. 

Fugl og annet vilthensyn
Store skogområder på Varaldskogen er viktige for storfugl, som leikområder og dagområder. Reirlokaliteter for andre viktige fuglearter er også kartlagt og tas hensyn til i det daglige skogbruket. Til sammen utgjør dette 41 493 dekar.

Historien
Området tilhører den søndre del av Finnskogen, og det var særlig i denne delen av kommunen som innvandrerne fra Finland flyttet til. Det var i perioden 1620-1640 at det kom flest finlendere. Rundt 40 boplasser ble ryddet i løpet av en periode på 200 år. Nær halvparten av plassene er fortsatt bebygd og flere av plassene er av de best bevarte på hele Finnskogen, for eksempel Abborhøgda  og Kvåho.  Mer om historien får du på Norsk skogfinsk museum. 


Varaldskogen - kontakter Statskog

Skogforvaltning
Rune Aamold 
Tlf. 481 34 420

Eiendom – og veiforvaltning
Sæming Hagen
Tlf. 990 95 106

Jakt og fiske
Kristian E. Olsen
Tlf. 90533 793

Friluftsliv
Torkel Skoglund
Tlf. 970 36 320
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no