Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Miljø
Fra Gjerstad statsskog Foto: Torkel Skoglund

Miljø

Statskogs kjernevirksomhet er forvaltning, drift og utvikling av statlige skog- og fjelleiendommer.
Ett av Statskogs hovedmål er å bidra til å oppfylle nasjonale mål for bruk og vern av skog og utmarksområdene.

 

Miljøambisjoner for Statskogs virksomhet

  • Til enhver tid ha kunnskap om og oversikt over egen miljøpåvirkning
  • Forvalte egne og andre grunneieres eiendommer slik at miljøverdier på eiendommene sikres for nåtidige og kommende generasjoner. Der det er mulig, skal miljøverdiene søkes økt
  • Drive egen organisasjon og egne kontorsteder på en miljøeffektiv måte
  • Arbeide på en måte som tilfredsstiller kravene i NS-ISO 14.001:1996, Grønn Stat og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Furubar Foto: Anders Skoglund     Kongle  Foto: Anders Skoglund

Innenfor skogbruket følger Statskog miljøkrav fastlagt i lover og forskrifter, og skogbruksnæringens selvpålagte bestemmelser i levende skog-standardene for et bærekraftig skogbruk.

Statskogs styre har vedtatt miljøpolicy for Statskogs hyttefeltutbygging, som er fulgt opp gjennom utarbeidelse av egen håndbok i miljø- og kvalitetssikring.

Les mer om: 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no