Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Om foretaket > Eierstyring og selskapsledelse
 

Eierstyring og selskapsledelse

Statskogs prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse gir retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eier, styret og ledelsen i Statskog SF. 

Statskogs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (1), men avviker der hvor særlige bestemmelser i statsforetaksloven eller Statskogs vedtekter stiller andre krav til foretaket. 

Eiers styringssignaler er innarbeidet gjennom følgende dokumenter:

 • Stiftelsesdokument for Statskog SF 1992; St. meld. 13 (2006-2007)
 • ”Et aktivt og langsiktig eierskap” (eierskapsmeldingen); NOU 2003:34
 • ”Mellom stat og marked”; NOU 2004:7
 • ”Statens forretningsmessige eierskap”; St.prp. nr. 1 (200-2002).

 

1. VIRKSOMHET

 • Statskog SF er organisert som statsforetak etter statsforetaksloven av 30. august 1991.
 • Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier.
 • Staten er 100 % eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren.

1.1 Statskogs formål

Fra Statskogs stiftelsesdokument, datert 18. desember 1992, heter det at:

“Statskog har til formål selv, gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og annen tilgrensende virksomhet. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomiske resultat. Det skal drives aktivt naturvern og tas hensyn til friluftslivet. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre”.

 

I St. meld. nr. 13 (2006-2007) ”eierskapsmeldingen” stadfestes formålet med statens eierskap i Statskog SF:

”…å sikre effektiv ressursforvaltning til beste for samfunnet, tilrettelegge for allmennhetens behov for jakt-, fiske- og friluftstilbud mv. Videre er en stor del av Statskogs areal statsallmenninger der de bruksberettigede i vedkommende allmenning har omfattende rettigheter regulert gjennom fjelloven, statsallmenningsloven og bygdeallmenningsloven. Gjennom statlig eierskap har staten mulighet til å nå ulike politiske mål knyttet til forvaltningen av skog- og utmarksarealer. Virksomheten skal drives på bedriftsøkonomisk grunnlag”.
 

1.2 Statskogs visjon

Statskogs visjon er utledet av Statskogs strategi 2016 - 2020:

“Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på felleskapets grunn”

 

1.3 Statskogs hovedmål

Statskogs hovedmål er utledet av Statskogs strategi 2016 - 2020 vedtatt av styret:

 • Norges mest profesjonelle grunneier
  • ​profesjonell, effektiv og brukerorientert
 • Langsiktig lønnsomhet
  • bærekraftig utnyttelse av ressurser


2. ROLLER

2.1 Eier

Staten er 100 % eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren.

 

2.2 Foretaksmøtet

 • Foretaksmøtet er Statskog SFs øverste myndighet. Foretaksmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
 • Departmentets styring av foretaket kan ikke utøves utenom foretaksmøtet.
 • Foretaksmøtet kan treffe vedtak og gi retningslinjer og instrukser om alle saker som vedrører Statskog SF.
 • Det kan innkalles til ekstraordinært foretaksmøte når eier, styret eller revisor finner det nødvendig. 
 • Det er kun Landsbruks- og matministeren som har stemmerett i foretaksmøtet.
 • Foretakets styre, administrerende direktør og revisor har møte- og talerett i foretaksmøtet.
 • Innkalling, møteledelse og protokollasjon reguleres i statsforetakslovens § 41 og 42.


2.3 Styret

a. Styrets ansvar

 • Styret skal påse at Statskog drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer fastsatt av foretaksmøtet.
 • Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av foretaket og skal påse at registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
 • Styret ansetter administrerende direktør og skal føre tilsyn og evaluere administrerende direktørs ledelse av foretaket.
 • Styret fastsetter lønn for administrerende direktør. Administrerende direktørs lønn skal være konkurransedyktig, men Statskog SF bør ikke være lønnsledende.
 • Styrets beslutningsmyndighet er begrenset for saker som antas å være av vesentlig betydning for Statskogs formål eller i vesentlig grad endrer foretakets karakter. Styret skal i slike saker legge frem saken skriftelig for eier. Eieren kan, dersom det finner det nødvendig, gripe inn gjennom foretaksmøtet. Foretakets myndighet ved kjøp og salg av eiendom er regulert i Statskogs vedtekter (2).

b. Styrets sammensetning

 • Styret sammensetning fastsettes i foretaksmøtet etter statsforetakslovens kapittel 5.
 • Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
 • Styret i Statskog består av fem faste styremedlemmer og minst to ansatterepresentanter som velges av og blant de ansatte i foretaket.
 • Andelen ansatterepresentanter reguleres i lovens § 20. Styret kan beslutte om det skal være flere ansatterepresentanter i styret enn loven tilsier.
 • Styrets sammensetning bestemmes i foretaksmøtet og har en tjenestetid på to år. Det kan fastsettes kortere tjenestetid for styremedlemmer.
 • Aksjelovens krav om representasjon av begge kjønn gjelder tilsvarende for Statskog SF(3). 

c. Styrets uavhengighet (4)

 • Styrets medlemmer skal opptre som kollegialt organ og skal ikke opptre som individuelle representanter for ulike interessegrupper.
 • Styrets medlemmer skal ikke ha hatt ansettelse i foretaket de siste 3 år. For ansatterepresentantene gjelder ikke denne bestemmelsen.

e. Styrets arbeidsform (5)

 • Det skal settes opp årsplaner for styrearbeidet.
 • Årsplanen skal rulleres og behandles halvårlig; på første styremøte etter foretaksmøtet og på første styremøte i hvert kalenderår.

 • Det skal avholdes styremøter når det er nødvendig, eller når administrerende direktør eller ett styremedlem ber om det.
 • Det avholdes normalt 6 styremøter pr. år.
 • Følgende saker skal behandles årlig og innpasses i planen: årsregnskap, styreberetning, årsbudsjett, årlig oppfølging/revisjon av strategiplan, plan for styrearbeidet, foretakets organisering, foretakets forsikringer og HMS.

f. Styrets egenevaluering
Styret evaluerer en gang i året eget arbeid og egen kompetanse.


2.4 Administrativ ledelse

 • Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Statskog og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
 • Administrerende direktør skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
 • Administrerende direktør skal videre sørge for å utvikle foretaket og påse at Statskog drives i samsvar med foretakets strategi, forretningsprinsipper og etiske retningslinjer.


3. RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

3.1 Statskogs eksterne revisor

 • Foretaksmøtet oppnevner Statskogs revisor som er ansvarlig for den finansielle revisjonen og Statskogs regnskap.
 • Foretaksmøtet fastsetter revisors honnorar.
 • Revisor tjenestegjør inntil ny revisor oppnevnes.


3.2 Riksrevisjonens rett til kontroll med Statskog SF

 • Riksrevisjonen har rett til å føre kontroll med Statskog med hjemmel i Statsforetaksloven § 45.
 • Riksrevisjonen har rett til kreve de opplysninger den finner påkrevd for sin kontroll, både av Statskog selv og fra foretakets revisor.
 • Riksrevisjonen skal varsles og har rett til å være ti stede i foretaksmøtet.

 

3.3 Habilitet

Styremedlemmer og administrerende direktør må ikke delta i behandling eller avgjørelser av spørsmål som har slik særlig betydning for denne selv eller nærstående at denne må anses for å ha en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken, jfr. statsforetaksloven §28.
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
(1)Norsk anbefaling for eierstying og selskapsledelse, utgitt 8. desember 2005, utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse som representerer Aksjonærforeningen i Norge, Den norske Revisorforening, Finansnæringens hovedorganisasjon, Norske Finansanalytikeres forening, Norske pensjonskassers forening, NHO, Oslo Børs og Verdipapirfondenes forening.

(2) Jfr. Statskogs vedtekter § 8.

(3) Statsforetakslovens § 19 femte ledd og aksjelovens § 20-6

(4) Styrets uavhengighet er utformet etter retningslinjer gitt i ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”.

(5) Styrets arbeidsform skal ytterligere beskrives i egen styreinstruks.
 

​ 

Eksterne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no