Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Regionutvalg for Nordland og Troms
Junkerdalen i Salten Landskapsvernområde Foto: Hanne Etnestad

Regionutvalg for Nordland og Troms

Statskog skal etablere tre regionutvalg i henholdsvis Troms, Salten og Helgeland. Statskog eier om lag 40 prosent av Troms og Nordland, og er derfor den viktigste grunneieren i de to fylkene.
 
 - Vi ønsker bedre regional medvirkning i forvaltningen av grunnen i Nord-Norge. Derfor gjør vi dette, sier daværende administrerende direktør Øistein Aagesen.
 
Statskog har i dag gode samarbeidsrelasjoner og samarbeidsavtaler med rettighetshaverne til og brukerne av statens grunn i Nordland og Troms. Til tross for det, har vi etter hvert sett behovet for en felles, mer formell lokal samarbeidsarena.
 
De regionale utvalgene skal ha en bred sammensetning. Både lokaldemokratiet, reindriftsnæringen, jeger- og fiskeinteresser, landbruk og annen utmarksbasert næring, det allmenne friluftslivet og andre berørte interesser ønskes representert.
 
 
Statskog ønsker å prøve ut en modell med tre regionutvalg
 
Statskogs regionutvalg Helgeland           sju medlemmer
Statskog regionutvalg Salten                     sju medlemmer
Statskog regionutvalg Troms                     åtte medlemmer
 
For å kunne gjøre oss noen erfaringer på hva som fungerer best, vil Statskog å prøve ut to ulike modeller for oppnevning av representanter til utvalgene.
 
 
Modell 1: Region Salten og region Helgeland
 • Jakt og fiske:                    NJFF fylkeslag oppnevner en representant
 • Reindrift:                            NRL oppnevner en representant
 • Øvrige interesser:  Nordland fylkeskommune ved fylkesrådet oppnevner fem representanter etter dialog med kommuner/berørte interesseorganisasjoner/foreninger
 • Styrets leder utpekes av fylkesrådetModell
 
Modell 2: Region Troms
 • Jakt og fiske:                     NJFF fylkeslag oppnevner en representant
 • Reindrift:                            NRL oppnevner en representant
 • Øvrige:
  • Regionråd Ofoten oppnevner to representanter
  • Regionråd Midt-Troms oppnevner to representanter
  • Regionråd Nord-Troms oppnevner to representanter
 • Ofoten regionråd velger to representanter etter konsultasjon med Sør-Troms regionråd.
 • Troms JFF velger representant etter konsultasjon med Nordland JFF.
 • Regionutvalget velger selv sin leder.
 
Fordelingen mellom regionrådene er foreslått etter en samlet vurdering:
 • statskogareal
 • folketall
 • aktivitet på arealene

For begge modellene foreslår Statskog fire års funksjonstid for alle representanter, og at valgene følger valgperiodene. For å få best mulig kontinuitet, foreslår vi at de regionråd- og fylkesoppnevnte velges etter valgene i 2015 – 2019 – 2023 etc., mens de som oppnevnes av NRL og NJFF velges etter valgene i 2013 – 2017 – 2021 etc.

 

Nyheter om regionutvalgene:

Regionutvalget i Salten i gang (15.04.2013)

Statskogs regionutvalg i Troms informerer (13.02.2012)

 
For spørsmål, ta kontakt med våre regionsjefer i Nord-Norge

​ 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no